وزرای معارف و ترانسپورت سلب صلاحیت شدند

وزرای معارف و ترانسپورت سلب صلاحیت شدند

در ادامه روند استیضاح وزاری کابینه حکومت وحدت ملی، امروز دو وزیر دیگر از سوی نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شدند. جلسه امروز مجلس که به استیضاح وزاری مالیه، ترانسپورت و معارف اختصاص یافته بود با عدم حضور این وزرا به تشنج...