وزارت مالیه افغانستان برای جمع آوری مالیات سیستم خدمات الکترونیکی را ایجاد کرد

وزارت مالیه افغانستان برای جمع آوری مالیات سیستم خدمات الکترونیکی را ایجاد کرد

وزارت مالیه افغانستان برای اصلاحات و شفافیت در روند جمع آوری مالیات، سیستم خدمات الکترونیکی را ایجا کرد.   براساس سیستم جدید خدمات الکترونیکی، مالیه دهندگان بزرگ می‌توانند که مالیات خویش را از این طریق تصفیه حساب...