وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که رئیس جمهور غنی به ازبکستان سفر می‌کند

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که رئیس جمهور غنی به ازبکستان سفر می‌کند

وزارت تجارت و صنایع کشور می‎گوید که برای گسترش بیشتر روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک به آن کشور سفر کند.   مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفته،...