وزارت مخابرات و شرکت ترکیش ایرلاینز قرارداد همکاری امضا کردند

وزارت مخابرات و شرکت ترکیش ایرلاینز قرارداد همکاری امضا کردند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور روز گذشته تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه انتقال محموله‌های پستی با شرکت "ترکیش ایرلانیز" امضا کرد. وزارت مخابرات می‌گوید که هدف این تفاهم‌نامه ایجاد سهولت بیشتر برای انتقال بسته های...