وزارت خارجه: مهاجرین افغان باید با هماهنگی ما از آلمان اخراج شوند

وزارت خارجه: مهاجرین افغان باید با هماهنگی ما از آلمان اخراج شوند

در نشست مشورتی پیرامون مهاجران افغان در کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان در وزارت خارجه توافق شده که برگشت مهاجران افغان از آلمان باید بر بنیاد تفاهم دو کشور صورت گیرد. در این نشست همچنان روی مهاجرین برگشت کننده افغان از...