وزارت تجارت: “افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری نیست”

وزارت تجارت: “افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری نیست”

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید به اساس تعهد جدید به ارزش یک اعشاریه دو میلیارد دالر در چهار ماه گذشته در بخش انرژی کشور سرمایه گذاری شده‌است. وزارت تجارت و صنایع این اظهارات راپس از آن ابراز کرد که بانک جهانی در...