وزارت انرژی و آب: از کار ساخت بند پاشدان هرات ناراضی هستیم

وزارت انرژی و آب: از کار ساخت بند پاشدان هرات ناراضی هستیم

وزارت انرژی و آب از شرکت پاکستانی که مسئولیت ساخت بند پاشدان در ولایت هرات را به عهده دارد، ابراز نارضایتی کرده گفته که این شرکت باید از چگونگی ساخت دیوار پشت این بند اطمینان کامل دهد و روش ساخت آن را با جزییات گزارش...