معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان وارد هرات شد

معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان وارد هرات شد

«حکمت خلیل کرزی» معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در راس یک هیئت رسمی روز چهارشنبه ۲۷ سرطان، وارد ولایت هرات شد.   معین سیاسی وزارت امور خارجه به منظور اشتراک در همایش پیگیری تطبیق قطع نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل...