برپایی کارگاه آموزشی برای کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان

برپایی کارگاه آموزشی برای کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان

کارگاه آموزشی برای کارمندان دیتابیس دفاتر مرکزی و ولایاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وسازمان بین المللی مهاجرت برگزارگردیده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین...