وزارت امور زنان طرحی برای محو خشونت داد

وزارت امور زنان طرحی برای محو خشونت داد

وزارت امور زنان طرح پیشنهادی برای کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان را امروز در جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان مطرح کرد. در این طرح آمده است برای کاهش و مبارزه موثر با خشونت علیه زنان روی موارد استخدام فراگیر زنان...