وزارت احیا و انکشاف دهات بانک اطلاعاتی برای خبرنگاران ایجاد می‌کند

وزارت احیا و انکشاف دهات بانک اطلاعاتی برای خبرنگاران ایجاد می‌کند

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات گفته است که برای شفافیت و مبارزه با فساد در این وزارت، بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند. او ایجاد این بانک در راستای تحقق قانون حق دسترسی به اطلاعات و آشکار کردن حقایق توسط خبرنگاران را...