برگزاری ورکشاپ یک روزه در مورد فعالیت رضا کاران در فراه

برگزاری ورکشاپ یک روزه در مورد فعالیت رضا کاران در فراه

ورکشاپ یک روزه ای به منظور اگاهی دهی از روند فعالیت های رضاکارانه و ایجاد شبکه ملی جوانان روز گذشته از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ فراه برگزار شد.   در این ورکشاپ یک روزه به اهمیت و توانایی قشر جوان اجتماع تاکید شد و...