برگزاری ورکشاپ سه روزه در ریاست حوزه دریایی هریرود – مرغاب

برگزاری ورکشاپ سه روزه در ریاست حوزه دریایی هریرود – مرغاب

ورکشاپ سه روزه به خاطر اشتراک گزارشی تجربیات حوزه پنج آمو و حوزه دریایی هریرود مرغاب در هرات شروع شد.   امروز که نخستین روز این ورکشاپ بود برای شماری از دهاقین ولایت هرات در راستای مدیریت، و تقسیم بندی آب ها  معلومات...