ورود دو نماینده جوان بدون توجه به حکم قاضی در پارلمان هنگ‌کنگ

ورود دو نماینده جوان بدون توجه به حکم قاضی در پارلمان هنگ‌کنگ

بر اساس گزارش ها دو نماینده جوان هنگ کنگ به روز چهارشنبه با بی توجهی به حکم یک قاضی که ورود آن دو به پارلمان جدید هنگ کنگ را موقتا ممنوع کرده است، وارد پارلمان شدند. یان وای چینگ و باجیو لِئونگ برغم درخواست رییس حامی چینِ...