ورودی شرقی شهر کابل مجهز به دروازه الکترونیک شد

ورودی شرقی شهر کابل مجهز به دروازه الکترونیک شد

برای نخستین بار یک دروازه الکترونیکی مجهز با سیستم اسکنر به منظور ثبت و راجستر پلیت و مشخصات وسایط باربری و مسافر بری، در دروازه شرقی کابل از سوی وزارت ترانسپورت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. محمدالله بتاش سرپرست...