ورزش در ماه رمضان مضر نیست!

ورزش در ماه رمضان مضر نیست!

شماری از داکتران به این باور هستند که ورزش کردن در ماه رمضان به صحت انسان هیچ ضرری نمی‌رساند و تنها روش و اوقات آن تغییر می‌کند.   «جاوید شاه» داکتر متخصص مستقر در شهر دوبی گفت که ورزش در ماه رمضان مغز، دستگاه عصبی و...