سازمان ملل: وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده است

سازمان ملل: وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده است

یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبلی‌اش ۵ درصد وخیم‌تر شده است. در این گزارش گفته شده است که احتمالاً افزایش دامنه ناامنی‌ها در سال ۲۰۱۷ شدت می‌یابد و به همین...