جنازۀ حکومت وحدت ملی بر دوش رستاخیزی ها

جنازۀ حکومت وحدت ملی بر دوش رستاخیزی ها

جنازۀ حکومت وحدت ملی بر دوش رستاخیزی ها   ده‌ها تن از اعضای جنبش رستاخیز تغییر، پنج شنبه بار دیگر به خیابان های کابل ریختند . رستاخیزی هابا سردادن شعارهای ضد حکومتی بر عملی‌شدن خواست‌های‌شان تأکید کردند. این...