واکنش عملی مقام های محلی پس ازرویداد خونین سه شنبه شب

واکنش عملی مقام های محلی پس ازرویداد خونین سه شنبه شب

وظیفه آمر و کارمندان حوزه‌سوم پولیس شهر هرات به حالت تعلیق در آمد مقام‌های محلی در هرات می‌گویند در پی رویداد خونین سه شنبه شب در شهر هرات، وظیفه صبغت الله آمر حوزه سوم امنیتی و تیم همکارش به حالت تعلیق در آمد. جیلانی...