واکنش مجلس بزرگان به طرح جدید ریاست اجرائیه

واکنش مجلس بزرگان به طرح جدید ریاست اجرائیه

شماری از اعضای مجلس بزرگان به طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد شناسنامه‌های برقی انتقاد کردند و آن را خلاف قانونی اساسی خواندند. زلمی زابلی که به نمایندگی از اعضای مجلس بزرگان صحبت می‌کرد گفت: این طرح قابل قبول این مجلس...