والی هرات: کار عملی پروژه تاپی به خوبی جریان دارد

والی هرات: کار عملی پروژه تاپی به خوبی جریان دارد

والی هرات گفت که شرکت‌های قراردادی پروژه تاپی، گزارش پیشرفت کار شان را با جزئیات به مسئولان محلی شریک ساخته‌اند.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات گفت که کارهای مقدماتی این پروژه از سوی شرکت‌های قراردادی مطابق به پلان و...