والی نیمروز با جنرال کنسول هند در دفتر کارش ملاقات کرد

والی نیمروز با جنرال کنسول هند در دفتر کارش ملاقات کرد

والی نیمروز صبح امروز با جنرال کنسول هندوستان در قندهار، در دفتر کارش ملاقات کرد. محمد سمیع والی این ولایت در دیدار با مادن سینگ بهندری جنرال کنسول هندوستان در قندهار از برنامه‌های انکشافی و توسعه‌ای کشور هندوستان در...