بازدید والی نیمروز از خیابان زرنج – کنگ

بازدید والی نیمروز از خیابان زرنج – کنگ

والی نیمروز از جریان کار قیر ریزی خیابان زرنج - کنگ بازدید کرد.   محمد سمیع والی نیمروز همراه با رئیس و اعضای شورای ولایتی، انجینیران ریاست فوائد عامه و شرکت سازنده سرک متذکره از جریان قیر ریزی این خیابان بازدید...