والی فراه: آبادی و خرابی کشور نتیجه گفتار علما است

والی فراه: آبادی و خرابی کشور نتیجه گفتار علما است

والی فراه در کارزار آگاهی دهی عامه تحت عنوان نکاح موخی یا شعار گفت که آبادی و خرابی کشور نتیجه گفتار علمای کرام است.   عبدالبصیر سالنگی والی فراه در این کارزار افزود که جنگ فعلی در افغانستان توسط آن عده از دشمنان کشور...