ادعاهای ضدونقیض درباره والی زابل

ادعاهای ضدونقیض درباره والی زابل

مقام های امنیتی زابل کمین افراد طالبان در مسیر راه والی این ولایت را رد کردند. خبرهای رسیده از ولایت زابل حاکی از آن بود که بسم الله افغان مل به یک کمین طالبان در مسیر ولسوالی شاه جوی این ولایت روبرو شده و در نهایت موفق به...