واردات افغانستان ۱۲ برابر صادرات آن است

واردات افغانستان ۱۲ برابر صادرات آن است

رئیس جمهور غنی امروز شنبه۱ ثور، در جلسه معرفی نمایندگان تجارتی و کارمندان جدید تدارکات ملی کشور گفت که باید میان صادرات و واردات اموال تجارتی برابری لازم ایجاد شود.   اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که...