وابستگی افغانستان به پاکستان به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته است

وابستگی افغانستان به پاکستان به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته است

حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان در پیوند به مسدود بودن مرز پاکستان گفته است که اسلام آباد ازاین طریق می خواهد فشارهای اقتصادی را بر افغانستان وارد کند. آقای زاخیلوال افزود که پاکستان با این کار می‌خواهد...