هیئت حقیقت‌یاب: شرکت هرات – برشنا در پول صرفیه‌های برق اقدام به اضافه‌ستانی کرده‌است

هیئت حقیقت‌یاب: شرکت هرات – برشنا در پول صرفیه‌های برق اقدام به اضافه‌ستانی کرده‌است

هیئت حقیقت‌یاب می‌گوید شرکت هرات – برشنا در پول صرفیه‌های برق اقدام به اضافه‌ستانی کرده‌است.   گفته می‌شود شرکت برشنا در بخش پول صرفیه برق از مردم هرات اضافه‌ستانی نموده ودلیل افزایش اکثر بل‌های برق مردم هرات در...