پس از سه سال تاکنون جستجو برای یافتن بقایای هواپیمای ناپدید شده مالزیایی جریان دارد

پس از سه سال تاکنون جستجو برای یافتن بقایای هواپیمای ناپدید شده مالزیایی جریان دارد

هیئت تحقیق پیرامون ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی گسترش منطقه جستجو برای یافتن بقایای احتمالی این هواپیما را توصیه کرده است. با گذشت نزدیک به سه سال از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی و بی...