هواپیمای حامل مقام های اروپایی در مالت سقوط کرد

هواپیمای حامل مقام های اروپایی در مالت سقوط کرد

پس از سقوط یک هواپیمایی کوچک در مالت که گفته می‌شود مقامات اروپایی سوار آن بوده اند، حداقل پنج سرنشین آن براساس گزارش روزنامه «اندیپندنت» بریتانیا کشته شده‌اند. این هواپیما لحظاتی پس از اینکه از میدان‌هوایی...