هنگامی که پدر و مادر دچار اختلاف می‌شوند

هنگامی که پدر و مادر دچار اختلاف می‌شوند

همه زوج‌ها گاه‌گاهی با هم مشاجره می‌کنند. آن‌ها ممکن است در مورد چیزهای مهمی مانند امور مالی، شغلی، و یا تصمیم‌های مهم خانوادگی اختلاف نظر داشته باشند. یا ممکن است در مورد چیزهای کوچکی که مهم به نظر نمی‌رسند...