هنرمند مزاری در تلاش مبارزه با بچه بازی

هنرمند مزاری در تلاش مبارزه با بچه بازی

بچه‎بازی در افغانستان، کم کم تبدیل به یک بحران وحشت ناک اجتماعی می‌شود.   بسیاری از افراد قدرت مند، یا به دلیل لذت بردن، یا به دلیل نشان دادن قدرت شان، پسرهای زیبا را مجبور به پیروی از خواست های جنسی خود می کنند و در...