هند وعده کمک ۱۰۰۰ ملی بس شهری را به افغانستان داد

هند وعده کمک ۱۰۰۰ ملی بس شهری را به افغانستان داد

هند وعده کمک ۱۰۰۰ ملی بس، اجرا و تمویل ۱۶۰ پروژه آب آشامیدنی، تاسیس کارخانه‌های پروسس مواد غذایی ساختن بندها و کانال‌ها و دستگاه برق آفتابی را به افغانستان داده است.   رییس جمهور کشور محمد اشرف غنی دیروز در قصر حیدر...