هنریار: دولت باید در راستای مصونیت هندوها و سیک‌ها بکوشد

هنریار: دولت باید در راستای مصونیت هندوها و سیک‌ها بکوشد

کشته شدن نمایندۀ هندو‌ها و سیک‌ها در ولایت قندوز، نگرانی این طبقه از امنیت و مصونیت شان را در افغانستان بیشتر ساخته است. انارکلی هنریار عضو مجلس‌سنا و نمایندۀ هندوها و سیسک‌ها، ابراز نگرانی کرد. خانم هنریار افزود:...