همکاری تکنالوژی بین چین و افغانستان

همکاری تکنالوژی بین چین و افغانستان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشوربا وزارت ساینس و تکنالوژی چین روی همکاری در زمینه تکنالوژی معلوماتی به توافق رسیده است. هیأت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ ماه جاری میلادی (جون) برای...