کنفرانس محور همکاری‌های جامعه مدنی در کابل برگزار شد

کنفرانس محور همکاری‌های جامعه مدنی در کابل برگزار شد

کنفرانس "محورهمکاری‌های جامعه مدنی" در کابل برگزار شد. دراین کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌های جامعه مدنی در راستای همکاری با دولت و رسانه‌ها به بررسی گرفته شد. در کنفرانس "محور همکاری‌های جامعه مدنی"، شماری از روسای دولتی،...