برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان

برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان

مردم قزاقستان روز یکشنبه در همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی و افزایش اختیارات نخست وزیر در این کشور شرکت کردند. بیش از ۴۲ درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به این اصلاحات قانون اساسی رای داده اند. این هفتمین همه...