اتحادیه اروپا به همبستگی کشورهای عضو این اتحادیه تاکید کرد

اتحادیه اروپا به همبستگی کشورهای عضو این اتحادیه تاکید کرد

پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دونالد توسک رییس شورای اروپا، به همبستگی بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه تاکید کرده است. دونالد توسک، در نشست شصمتین سالگرد تاسیس اتحادیه اروپا در روم ایتالیا گفته است که کشورهای عضو...