کار بیش از ۳۰۰ پروژه حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی در کابل آغاز شد

کار بیش از ۳۰۰ پروژه حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی در کابل آغاز شد

پروژه حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات کار عملی۳۲۱ پروژه را باه زینۀ بالغ به ۱۴۶ میلیون و ۳۰۲ هزار افغانی در هفت ولسوالی ولایت کابل آ غاز نمود. گفته می شود، با تطبیق این پروژه ها برای ۲۴۰۸۵۶ تن کار...