همایش اعتراضی شهروندان هرات در پیوند به نا امنی های اخیر

همایش اعتراضی شهروندان هرات در پیوند به نا امنی های اخیر

اینجا تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر هرات است و این افراد نیز به منظور دادخواهی و رساندن صدای شان به گوش  حکومت گردهم آمده اند.   آنان هدف از این تجمع شان را به تنگ آمدن از جنگ و نا امنی میدانند و از بی پروایی های...