راه اندازی همایش خودکفایی صنعت پلاستیک در ولایت هرات

راه اندازی همایش خودکفایی صنعت پلاستیک در ولایت هرات

پس از این تمامی مواد خام و ماشین آلات مورد نیز در راستای ساخت وسایل پلاستیکی درسطح کشور از یک منبع  واحد  قابل دسترس می باشد.   این همایشی تحت نام خودکفایی صنعت پلاستیک، pvc، و نحوه تطبیق تکنالوژی معاصر در اتاق های تجارت...