همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات برگزار شد.   مسئولان این کمیته در حوزه غرب افغانستان می‌گویند که حقوق بین‌المللی بشر دوستانه...