هفتمین نشست پروسه قلب آسیا در هند برگزار شد

هفتمین نشست پروسه قلب آسیا در هند برگزار شد

هفتمین نشست تخنیکی اقدامات اعتمادسازی در ساحه تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو و حمایت‌کننده‌های بین‌المللی پروسه قلب آسیا به ریاست مشترک رییس عمومی حوزه پاکستان، ایران و افغانستان، وزارت خارجه هند و وحید الله...