هشدار تند و تیز والی بلخ به غنی و عبدالله

هشدار تند و تیز والی بلخ به غنی و عبدالله

سرپرست ولایت بلخ روزگذشته نماز عید را همراه با مسئولین این ولایت در مسجد روضه شریف ادا کرد. سرپرست ولایت بلخ می‌گوید که حکومت وحدت ملی بر سه‌پایه غیرقانونی و توافقی استوار است و به گفتۀ وی رهبران این حکومت به تعهداتشان...