هشدار پاکستان به سران طالبان

هشدار پاکستان به سران طالبان

دولت پاکستان به رهبران ارشد گروه طالبان هشدار داده است که این گروه نمی تواند به طور مستقل وارد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شده و دولت پاکستان در این موضوع نادیده گرفته شود. مقامات پاکستانی به سران طالبان هشدار داده...