هشدار اسپنتا به رهبران حکومت وحدت ملی

هشدار اسپنتا به رهبران حکومت وحدت ملی

مشاور پیشین شورای امنیت ملی با نزدیک شدن به زمان پایان توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، به رهبران سیاسی هشدار داد برای رفع بحران مشروعت دست به کار شوند، در غیر این صورت مردم درباره آنان تصمیم خواهند گرفت. داکتر رنگین...