گزینه نظامی برای حل بحران افغانستان کار ساز نیست

گزینه نظامی برای حل بحران افغانستان کار ساز نیست

مشاور نخست وزیر پاکستان گفته است که گزینه نظامی نمی‌تواند به بحران افغانستان نقطه پایان بگذارد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، رهبری صلح توسط افغان‌ها را گزینه برای شکستن بن‌بست کنونی می‌داند. به گفتۀ...