ارگ: حکومت دیدگاه مشخص در باره هراس‌افگنان و صلح دارد

ارگ: حکومت دیدگاه مشخص در باره هراس‌افگنان و صلح دارد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفته‌اند که حکومت دیدگاه مشخص در باره هراس‌افگنان و روند صلح در کنفرانس پروسه کابل دارد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که هم اکنون باید کشورهای منطقه‌یی و فرا...