هرات در یک سال اخیر گواه بیشترین فساد اداری بوده است

هرات در یک سال اخیر گواه بیشترین فساد اداری بوده است

فساد یکی از پدیده‌هایی است که با نام افغانستان گره خورده و این کشور را جزئی از کشورهای قرار داده که در صدر کشورهای فاسد قرار دارند   ولایت هرات نیز طی سال جاری گواه مواردی متعدد از پرونده های فساد اداری بوده که نمونه...