اداره محلی هرات خواهان سرمایه گزاری بیشتر بخاطر توسعه خدمات شهری شد

اداره محلی هرات خواهان سرمایه گزاری بیشتر بخاطر توسعه خدمات شهری شد

اداره محلی هرات خواهان سرمایه گزاری بیشتر در امر توسعه خدمات شهری در این ولایت شد. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات دردیدار با عبدالباقی پوپل معین امور شهرداری‌های اداره مستقل ارگان‌های محل، تغییرات درسطح رهبری شهرداری...